ម៉ាស៊ីនបំពេញ/ដាក់ស្លាក/បិទភ្ជាប់ពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ - Guangzhou Youde Machinery Co., Ltd.

ម៉ាស៊ីនបំពេញ/ដាក់ស្លាក/បិទភ្ជាប់ពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ